06-53392854

trimsalonkamerik@xs4all.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN

trimsalon Kamerik

 

Trimsalon Kamerik, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer  81318448

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, met wie Trimsalon Kamerik een overeenkomst heeft gesloten.

 • Overeenkomst: iedere tussen Trimsalon Kamerik en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Trimsalon Kamerik zich verbindt tot het trimmen van het huisdier van de opdrachtgever.

 • Huisdier: een of meer huisdieren waarvoor de overeenkomst is afgesloten en ter beschikking van Trimsalon Kamerik wordt gesteld.

 • Trimmen/trimbeurt/opdracht/werkzaamheden: het ten aanzien van zijn gezondheid, welzijn of uiterlijk verzorgen en/of verfraaien van het huisdier.

 • Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

 

Artikel 2. Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen Trimsalon Kamerik en de opdrachtgever.

 • Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan, door Trimsalon Kamerik, derden worden betrokken.

 • Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

 • Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet.

 

Artikel 3. Inschrijving

 • Bij het eerste contact worden de gegevens van de opdrachtgever, het huisdier en gegevens omtrent de verzorging ingevoerd in het bijzijn van de opdrachtgever waarmee deze akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

 • Elk aanbod van Trimsalon Kamerik is vrijblijvend. Trimsalon Kamerik is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden.

 • De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Trimsalon Kamerik dat gebaseerd is op door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, bijvoorbeeld met betrekking tot de aard en hoedanigheid van het huisdier waarop de overeenkomst betrekking heeft.

 • Een aanbod van Trimsalon Kamerik geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten.

 • De opdrachtgever is gehouden Trimsalon Kamerik vóór totstandkoming van de overeenkomst mededeling te doen van de soort en aard van het huisdier en van alle overige omstandigheden die voor de prijsstelling redelijkerwijs van belang zijn. Indien het door de opdrachtgever ter beschikking gestelde huisdier niet beantwoordt aan hetgeen daaromtrent vóór totstandkoming van de overeenkomst door de opdrachtgever is gemeld, is Trimsalon Kamerik gerechtigd de overeenkomst te ontbinden in welk geval de annuleringsvoorwaarden als bedoeld in artikel 6 van overeenkomstige toepassing zijn. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin is Trimsalon Kamerik gerechtigd de overeenkomst aan te passen en uit te voeren conform de voor de behandeling van dat huisdier gebruikelijk gehanteerde tarieven.

 

Artikel 4. Inhoud en uitvoering van de overeenkomst

 • Trimsalon Kamerik is verplicht de overeenkomst uit te voeren conform de redelijke eisen die aan een bekwame vakgenoot mogen worden gesteld.

 • Trimsalon Kamerik zal zoveel mogelijk rekening houden met de persoonlijke wensen van opdrachtgever ten aanzien van de verzorging van het huisdier.

 • Op verzoek van Trimsalon Kamerik is de opdrachtgever gehouden de naam van de dierenarts of de dierenkliniek uiterlijk vóór uitvoering van de trimbeurt mede te delen aan Trimsalon Kamerik teneinde het voor hem mogelijk te maken de dierenarts of de dierenkliniek in te schakelen indien de gezondheid of het welzijn van het huisdier dit vordert.

 • De opdrachtgever dient uiterlijk bij het afleveren van het huisdier alle voor een goede en verantwoorde uitvoering van de overeenkomst relevante informatie aan Trimsalon Kamerik te verstrekken.

 • Trimsalon Kamerik behoudt zich het recht voor de dienst waarop de overeenkomst van toepassing is, te laten uitvoeren door derden zonder overleg vooraf met opdrachtgever.

 • Trimsalon Kamerik behoudt zich het recht voor, om een overeenkomst te beëindigen.

 • Trimsalon Kamerik is niet aan te merken als bezitter/eigenaar van het huisdier.

 • Trimsalon Kamerik behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deze algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen.

 • Trimsalon Kamerik behoudt zich het recht voor, om een verzorging af te zeggen wegens ziekte of wegens weersomstandigheden die de veiligheid van het huisdier en Trimsalon Kamerik bedreigen.

 • Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen.

 

Artikel 5. Meerwerk en wijzigingen

 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om af te wijken van hetgeen waartoe door de opdrachtgever opdracht is gegeven, bijvoorbeeld omdat gezondheidsbelangen van het huisdier naar het oordeel van Trimsalon Kamerik zulks vorderen, is Trimsalon Kamerik gerechtigd daartoe over te gaan zonder toestemming van de opdrachtgever.

 • In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de opdrachtgever. Trimsalon Kamerik zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen, tenzij de opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

 • Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is Trimsalon Kamerik gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de opdracht gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Trimsalon Kamerik op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te ontbinden.

 • Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem onjuist verstrekte gegevens, toegerekend kunnen worden aan de opdrachtgever, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij Trimsalon Kamerik de onjuistheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Trimsalon Kamerik zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen.

 • Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Trimsalon Kamerik een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

 • Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • De opdrachtgever blijft gedurende de overeenkomst met Trimsalon Kamerik zelf aansprakelijk voor het dier/ de dieren.

 • Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Trimsalon Kamerik of derden, veroorzaakt door het huisdier. Eventuele kosten van schade aan Trimsalon Kamerik of derden worden op opdrachtgever verhaald.

 • Trimsalon Kamerik is niet aansprakelijk voor het weglopen of anderzijds verdwijnen van het huisdier, tenzij Trimsalon Kamerik opzet of grove schuld te wijten valt.

 • De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de betreffende dieren de door de wet vereiste inentingen hebben gehad. (cocktail- en kennelhoest enting) en Trimsalon Kamerik mag te allen tijde het bewijs hiervan opvragen (inentingsboekje).

 • Het huisdier dient te zijn behandelt tegen vlooien, wormen en teken.

 • De eigenaar/houder van de trimsalon is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken.

 • Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten. Bij onherstelbare schade of indien het huisdier als direct gevolg van de behandeling door Trimsalon Kamerik komt te overlijden, is de aansprakelijkheid van Trimsalon Kamerik beperkt tot ten hoogste de aanschafwaarde van het betreffende huisdier.

 • Trimsalon Kamerik is niet aansprakelijk voor in verband met de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever geleden schade als gevolg van door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens met betrekking tot het huisdier of als gevolg van een andere niet aan Trimsalon Kamerik toe te rekenen oorzaak.

 • Indien Trimsalon Kamerik aansprakelijk mocht zijn, is de aansprakelijkheid beperkt tot directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Trimsalon Kamerik aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Trimsalon Kamerik toegerekend kunnen worden;

 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit lid.

 • De aansprakelijkheid van Trimsalon Kamerik zal nimmer verder strekken dan het bedrag dat de door Trimsalon Kamerik daartoe eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering onder de gegeven omstandigheden uitkeert.

 • Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Trimsalon Kamerik, zal de opdrachtgever Trimsalon Kamerik vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verbandhoudende met de uitvoering van de overeenkomst door Trimsalon Kamerik.

 • Onverminderd het bepaalde in artikel 8, bedraagt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Trimsalon Kamerik één jaar.

 

Artikel 7. Opschorting en ontbinding

 • Trimsalon Kamerik is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Trimsalon Kamerik ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.

 • Voorts is Trimsalon Kamerik gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Van dergelijke omstandigheden is onder meer sprake indien:

 • het huisdier agressief blijkt te zijn en dit, gelet op de veiligheid of overige belangen van Trimsalon Kamerik, de uitvoering van de trimbeurt voor hem bezwaarlijk maakt;

 • het huisdier anderszins onhandelbaar is.

 • Alle vóór de opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst door Trimsalon Kamerik gemaakte kosten en/of daardoor geleden schade komen voor rekening van de opdrachtgever.

 • De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Trimsalon Kamerik op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.

 • Indien Trimsalon Kamerik de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

 

Artikel 8. Geschillen en toepasselijk recht

 • De rechter in de vestigingsplaats van Trimsalon Kamerik is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Trimsalon Kamerik het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 • Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 • Op elke overeenkomst tussen Trimsalon Kamerik en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 • Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Trimsalon Kamerik en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 9. Betalingen

 • Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, betreffen alle door Trimsalon Kamerik vermelde prijzen richtprijzen. Trimsalon Kamerik is, zonder daartoe in overleg te treden met de opdrachtgever, gerechtigd de door de opdrachtgever verschuldigd te worden prijs met ten hoogste 10% van de richtprijs te overschrijden en aan de opdrachtgever door te berekenen indien dat in verband met de bestede tijd en/of het gebruik van voor de opdracht benodigde middelen gerechtvaardigd is.

 • Indien de richtprijs met meer dan 10% zal worden overschreden, zal Trimsalon Kamerik de afspraken hieromtrent uitdrukkelijk met de opdrachtgever overeenkomen. Indien partijen ter zake geen overeenstemming bereiken, is de opdrachtgever nimmer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover Trimsalon Kamerik aangeeft de overeenkomst onder de oorspronkelijk overeengekomen condities te willen nakomen.

 • Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever de overeengekomen prijs middels contante betaling verschuldigd, op het moment dat het huisdier door hem op locatie van Trimsalon Kamerik wordt afgehaald.

 • Indien betaling middels overboeking is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn op de door Trimsalon Kamerik voorgeschreven wijze.

 • Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever de dan wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente wordt berekend tot en met de dag dat de openstaande bedragen volledig zijn voldaan.

 • Alle redelijke kosten ter verkrijging van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten.

 

Artikel 10. Levering van goederen en diensten

 • De levering van diensten geschiedt in de trimsalon. Het te behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en afgehaald, tenzij anders is overeengekomen.

 • Indien is overeengekomen dat het dier wordt opgehaald of teruggebracht, zal het op de afgesproken tijd en plaats gereed moeten zijn voor vervoer. Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening en risico van de klant/opdrachtgever.

 • Als de klant/opdrachtgever, om welke reden ook, nalatig is om aan zijn verplichtingen te dezer zaken na te komen, is hij aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect voortvloeiende kosten.

 • Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat het huisdier aanwezig is op de afgesproken tijden en dagen. Indien het huisdier niet aanwezig is bij een bezoek, wordt de geplande service onverminderd in rekening gebracht.

 • Opdrachtgever dient WA verzekerd te zijn.

 

Artikel 11. Retentierecht

Behoudens het geval waarin betaling achteraf is overeengekomen, is Trimsalon Kamerik gerechtigd het huisdier onder zich te houden totdat de opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Indien de redelijke belangen van het huisdier dit vorderen, is Trimsalon Kamerik gedurende het verzuim van opdrachtgever gerechtigd het huisdier onder te brengen bij een pension. Alle door Trimsalon Kamerik redelijk te maken kosten, waaronder de huisvestingskosten en de kosten in verband met het levensonderhoud van het huisdier, komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 12. Annuleringsvoorwaarden

 • De opdrachtgever kan de overeenkomst uitsluitend annuleren overeenkomstig de voorwaarden in dit artikel.

 • Annulering geschiedt kosteloos indien dit plaatsvindt uiterlijk 48 uren vóór het overeengekomen tijdstip van de trimbeurt.

 • In geval van annulering binnen 48 uren, doch vóór 24 uren vóór het overeengekomen tijdstip van de trimbeurt, is de opdrachtgever de 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

 • De opdrachtgever is de volledig overeengekomen prijs verschuldigd in geval van annulering binnen 24 uren vóór het overeengekomen tijdstip van de trimbeurt.

 • Annuleringen moeten schriftelijk of telefonisch ingediend worden. (Adressen vermeld op de website www.trimsalonkamerik.nl en/of telefonisch opvraagbaar).

 • Artikel 12.3 en 12.4 gelden niet, wanneer er sprake is van een overlijdensgeval of terminaal ziektegeval binnen de familie 1e of 2e graad en de opdrachtgever dit schriftelijk kan aantonen.

 • Artikel 12.3 en 12.4 gelden niet, wanneer het betreffende dier is overleden.

 

Artikel 13. Klachten

 • De opdrachtgever is op het moment van afhalen van zijn huisdier gehouden te onderzoeken of Trimsalon Kamerik de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en hiervan terstond mededeling te doen aan Trimsalon Kamerik. Indien dit onder de gegeven omstandigheden onmogelijk is, dan wel in het geval dat het gebrek op het moment van afhalen onzichtbaar was, is de opdrachtgever gehouden binnen 24 uur na afhalen van zijn huisdier, van een klacht schriftelijk mededeling te doen aan Trimsalon Kamerik.

 • Indien een klacht van de opdrachtgever door Trimsalon Kamerik gegrond wordt bevonden, zal Trimsalon Kamerik zorg dragen voor kosteloos herstel van de werkzaamheden. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever het huisdier binnen 48 uur na melding van de klacht voor herstel op locatie van Trimsalon Kamerik ter zijner beschikking te stellen op een tussen Trimsalon Kamerik en de opdrachtgever nader te bepalen tijdstip.

 • Indien herstel als bedoeld in lid 2 onmogelijk blijkt, is Trimsalon Kamerik ten hoogste aansprakelijk voor teruggave van de door de opdrachtgever, in het kader van de overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft, verschuldigde prijs.

 • Indien de opdrachtgever van een klacht geen tijdige (schriftelijke) mededeling doet aan Trimsalon Kamerik, komen al zijn eventuele aanspraken ter zake te vervallen.

 

Artikel 14. Gegevensverwerking

 • De opdrachtgever stemt ermee in dat Trimsalon Kamerik alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst relevante gegevens omtrent de opdrachtgever en zijn huisdier noteert in een database. De gegevens zijn uitsluitend inzichtelijk voor Trimsalon Kamerik.

 • Trimsalon Kamerik draagt er zorg voor dat alle hem ter kennis gekomen (persoons)gegevens beveiligd worden opgeslagen en uitsluitend overeenkomstig de doeleinden als bedoeld in de vorige leden worden gebruikt.

 

 

ADRES

Trimsalon Kamerik

Burg, Talsmaweg 6

3471 CN Kamerik

CONTACT

Telefoon : 06-53392854

E-mail: trimsalonkamerik@xs4all.nl

Behandelingen

uitsluitend op afspraak

 

kvk:  81318448

btw:  NL003557689B87